Ukraine military arms dump explodes | Vynnytsya, Ukraine

 

http://youtu.be/kOGR7-BDMtY

 

Ukraine military arms dump explodes | Vynnytsya, Ukraine

___
http://youtu.be/kOGR7-BDMtY